Terms and conditions

Obowiązuje od 20.09.2015 r. do odwołania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą usług jest firma ProScholars.pl z siedzibą w Poznaniu przy os. Batorego 54/5;, REGON 362468688, NIP 7861619294, Nr konta: 70114020040000370275853568, zwana dalej ProScholars.pl.
 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Cennik usług.
 3. Wymiana informacji oraz materiałów niezbędnych do realizacji usług co do zasady odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 4. Za adres poczty elektronicznej Zleceniodawca uważa się adres e-mail podany przy rejestracji na stronie ProScholars.pl, w przypadku zmiany adresu mailowego Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym ProScholars.pl, w innym wypadku maile wysłane na wcześniej podany adres e-mail uznaje się za prawidłowo doręczone.

II. AUDYT WIDOCZNOŚCI DOROBKU NAUKOWEGO

 1. Warunkiem otrzymania audytu widoczności dorobku naukowego jest zarejestrowanie się przez Zleceniodawcę na stronie internetowej ProScholars.pl.
 2. Audyt widoczności dorobku naukowego Zleceniodawcy jest wykonywany przez ProScholars.pl nieodpłatnie i przesyłany pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji audytu oraz w przypadku zawarcia umowy, do wykonania jej postanowień (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Zamówienie i otrzymanie audytu widoczności dorobku naukowego przez Zleceniodawcę nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań wobec ProScholars.pl.

III. PAKIETY USŁUG PROSCHOLARS START, PLUS I PREMIUM

 1. Zamówienie usług ProScholars Start, Plus oraz Premium polega na:
  1. Zarejestrowaniu się przez Zleceniodawcę na stronie internetowej ProScholars.pl;
  2. Wypełnieniu przez Zleceniodawcę formularza zamówienia, wskazującego jeden z pakietów usług (Start, Plus lub Premium) oraz wybór sposobu rozliczeń (comiesięczny abonament lub jednorazowa opłata roczna);
  3. Podpisaniu przez Zleceniodawcę Umowy świadczenia usług, sporządzonej na podstawie danych z formularza zamówienia, przesłanej w wersji elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy.
  4. Wysłaniu przez Zleceniodawcę skanu podpisanej umowy w wersji elektronicznej na adres proscholars@proscholars.pl.
 2. Wypełniając Formularz zamówienia, Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług ProScholars.pl i akceptuje jego postanowienia, które stanowią integralną część umowy w przypadku jej zawarcia.
 3. Aktualna specyfikacja poszczególnych usług, wraz z zakresem świadczeń w ramach planów abonamentowych znajduje się na stronie internetowej www.proscholars.pl i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

IV. WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Wykonanie strony internetowej dla Zleceniodawcy stanowi integralną część pakietu usług ProScholars Start. W przypadku zamówienia pakietów usług ProScholars Plus oraz Premium, wykonanie strony internetowej jest opcjonalne.
 2. Proces realizacji strony internetowej przebiega według następującego harmonogramu:
  1. Wykonanie i przesłanie Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu graficznego strony internetowej;
  2. Wniesienie przez Zleceniodawcę uwag do projektu bądź jego akceptacji. W przypadku wniesienia uwag, ProScholars.pl wykonuje i przesyła zmodyfikowany projekt graficzny. Późniejsza modyfikacja projektu graficznego strony internetowej jest dodatkowo płatna, zgodnie z Cennikiem usług;
  3. Zleceniodawca przesyła ProScholars.pl materiały, które stanowić mają treść strony internetowej.
  4. pl uruchamia stronę internetową Zleceniodawcy .
 3. Koszt rejestracji i utrzymania domeny internetowej pokrywany jest przez Zleceniodawcę .
 4. W ramach opłaty abonamentowej, ProScholars.pl zobowiązuje się do wykonania do pięciu aktualizacji zawartości strony internetowej Zleceniodawcy w miesiącu. Każda dodatkowa aktualizacja wymaga wniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem usług.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez ProScholars.pl podpisanej Umowy świadczenia usług.
 2. Usługa wykonywana jest za pośrednictwem sieci Internet, chyba, że specyfika wybranego planu abonamentowego wykracza poza ten sposób działania.

VI. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Formy i terminy płatności reguluje Umowa świadczenia usług
 2. Podpisując umowę, Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

VII. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE ZAWARTEJ UMOWY

 1. Reklamacje przyjmowane są i rozpatrywane zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu reklamacji świadczonych usług Zamawiający usługę zobowiązany jest przesłać pl pisemne zgłoszenie zwierające opis niezgodności usług z ich opisem zawartym w Umowie świadczenia usług.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług w ciągu 14 dni od jej podpisania. Przy zawarciu umowy Zleceniodawca otrzymuje instrukcję odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.
 4. Zasady rezygnacji usługi , jak i konsekwencji z niej wynikających reguluje Umowa świadczenia usług.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych Zamawiającego korygowane są jedynie poprzez akceptuję not korygujących wystawianych przez Zamawiającego.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2015 r .
 2. pl jest uprawnione do wprowadzenia zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. W takowym przypadku ProScholars.pl każdorazowo poinformuje Zamawiającego usługę o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.proscholars.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.

Cennik usług ProScholars.pl

W przypadku wątpliwości związanych z Regulaminem świadczenia usług ProScholars.pl, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: proscholars@proscholars.pl.